Szkolenie: Weksel a odpowiedzialność członka zarządu

347,00  z VAT

Członkowie zarządu składają swoje podpisy na wekslach w bardzo wielu sytuacjach.

Weksel zabezpiecza bowiem umowy z kontrahentami, umowy kredytu, pożyczki, umowy o dofinansowanie etc.

Jednak, jeśli nie mają wiedzy jak podpisać się na wekslu firmowym, aby nie odpowiadać swoim majątkiem osobistym, to często ponoszą odpowiedzialność własnym majątkiem.

Dowiedz się, jak podpisać weksel firmowy, aby nie narazić rodziny i majątku prywatnego!

Zachęcamy do zakupu:

 • jeśli jesteś członkiem zarządu albo członkiem rady nadzorczej
 • pracujesz na rzecz członków zarządu albo członków rad nadzorczych
 • planujesz karierę członka zarządu w spółkach kapitałowych
 • nie jest Ci obojętny dorobek życia Twój i Twojej rodziny

Cena zawiera:

 • dostęp do szkolenia na 180 dni
 • możliwość uzyskania odpowiedzi od autorki szkolenia Mec. Moniki Drab po ich przesłaniu na adres e-mail: sekretariat@dja-legal.pl po ukończeniu szkolenia
 • możliwość uzyskania certyfikatu o ukończeniu szkolenia

Czego dowiesz się podczas szkolenia: Weksel a odpowiedzialność członka zarządu?:

 • Jak możesz zmniejszyć ryzyko Twojej odpowiedzialności majątkiem osobistym za podpisany przez Ciebie weksel?
 • Jakie konsekwencje rodzi dla Ciebie czytelnie podpisany weksel?
 • W jakich sytuacjach poręczenie wekslowe jest lepsze od cywilnego?
 • Dla których transakcji weksel jest najlepszym zabezpieczeniem?
 • Kiedy Twój podpis na wekslu oznacza „przyrzekam, że zapłacę”?
 • Jak należy podpisać się na wekslu, aby nie odpowiadać majątkiem prywatnym?

W VOD Weksel a odpowiedzialność członka zarządu poznasz:

 • Niewątpliwie 4 elementy, które gwarantują, że zabezpieczenie wierzytelności przez weksel jest skuteczne.
 • Zasady, o których musisz pamiętać, kiedy podpisujesz weksel w imieniu spółki.
 • Wymogi, które są niezbędne, aby z weksla jednoznacznie wynikało, kto jest zobowiązany do jego zapłaty.

Podcast – „Prawne sekrety zarządów spółek”

Jeśli wolisz słuchać, zamiast oglądać, możesz to zrobić słuchając mojego podcastu Prawne sekrety zarządów spółek.

Możesz słuchać, gdzie Ci będzie najwygodniej: przy biurku, w aucie, na spacerze, w drodze do pracy, czy na wakacjach.

Możesz też słuchać na swoich ulubionych aplikacjach: Apple PodcastsSpotifyGoogle Podcasts, Podcast Addict, i innych.

Zapraszam!

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Weksel a Odpowiedzialność członka zarządu. Czym jest weksel?

Odpowiedzialność członka zarządu za podpisany weksel jest bardzo częstą sytuacją. Wszystko dlatego, że podpis został złożony w sposób, który spowodował taka odpowiedzialność.

Zobowiązanie wekslowe ma charakter abstrakcyjny. Oznacza to, że obowiązek zapłaty określonej sumy pieniężnej wynikającej z weksla jest niezależny od istnienia i ważności tzw. stosunku podstawowego czyli umowy.

W praktyce fakt ten może okazać się bardzo przydatny. Gdy np. na skutek zagubienia dokumentów, opieszałości przy zawieraniu umowy doszło do niekorzystnego zdarzenia, skutkującego niemożnością dochodzenia roszczenia. Wówczas mając w ręku weksel można, bez potrzeby powoływania się na pierwotne źródło zobowiązania (umowę) dochodzić swoich praw przez sądem w oparciu wyłącznie o poprawnie wypełniony dokument weksla.

Niewątpliwie, jako członkowie Zarządu zawieramy wiele umów. Jak je zabezpieczać najlepiej dla naszej spółki?

Zdarzyła się taka sytuacja, że Prezes Zarządu zawierając umowę został poproszony przez drugą stronę o podpisanie weksla jako zabezpieczenia tej umowy.

Zgodził się. Podpisał weksel w prawym, dolnym rogu swoim podpisem zwykle używanym i opatrzył pieczątką firmową. Kontrahent jednak poprosił, aby Prezes podpisał się też obok czytelnie – Prezes to uczynił.

Czy dobrze zrobił? – absolutnie nie! Bo w ten sposób poręczył weksel własnym majątkiem.

Weksel – kiedy go używamy?

Weksel jest fantastycznym sposobem zabezpieczenia umowy.

Pod warunkiem, że potencjalnym dłużnikiem jest podmiot, który ma majątek.

Należy bowiem pamiętać, że weksel in blanco stanowi zabezpieczenie majątkiem osobistym dłużnika – teraźniejszym i przyszłym. Zatem,  wierzyciel ma do dyspozycji cały majątek dłużnika zarówno ruchomości, jak i nieruchomości.

Jeśli jednak przedsiębiorca wie lub spodziewa się, że jego kontrahent nie ma majątku, to powinien sięgać do innych zabezpieczeń (np. gwarancji, poręczeń).

Gdyż weksel przy braku aktywów dłużnika, może okazać się nieskutecznym zabezpieczeniem.

Co zrobić by weksel był ważny? 

Pamiętaj, na wekslach trzeba się znać, aby je stosować. Ustawa Prawo wekslowe pochodzi z 1936 roku i uchodzi za jedną z najlepszych ustaw w naszym ustawodawstwie.

Ustawodawca przedwojenny bardzo skrupulatnie uregulował całe postępowanie z wekslami. Weksel jest jednym z najbardziej rygorystycznych dokumentów, gdyż każdy jego element ma swoje miejsce, które nie może być zmieniane przez strony.

Dlatego wierzyciele winni przede wszystkim zadbać, aby ich potencjalni dłużnicy wekslowi podpisali się w odpowiednim miejscu oraz w odpowiedni sposób.

Obecnie, dla ważności weksla nie wymaga się, aby został wypełniony na jakimś szczególnym formularzu.

Weksel może być nawet sporządzony na kartce papieru wyrwanej z zeszytu lub na restauracyjnej serwetce. Nie ma to znaczenia dla ważności weksla.

Warunkiem odpowiedzialności wekslowej dłużników wekslowych jest złożenie własnoręcznego podpisu na wekslu. Względnie złożenie podpisu przez pełnomocnika z zaznaczeniem stosunku pełnomocnictwa.

Kto podpisuje weksel?

Podpis na wekslu złożony w prawnym dolnym roku oznacza: „ja przyrzekam, że zapłacę”. Dlatego wierzyciele powinni się kierować następującymi zasadami przy podpisywaniu weksli przez swoich kontrahentów:

….. ….. …., dnia ….. ….. ….. ….. r. Na ….. ….. ….. ….. ….. ….. …. …..

Dnia zapłać (1) ….. ….. ….. ….. .. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …

bez protestu za ten sola weksel na zlecenie …… ….. ….. ….. …..

sumę ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. złotych.

Płatny ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

(2) ….. ….. ….. ….. ….. ….. …..

(1) Należy pamiętać, aby dostosować treść przyrzeczenia zapłaty do konkretnej osoby. Jeżeli wystawcą weksla jest jedna osoba to należy uzupełnić rdzeń „ zapłac” końcówką fleksyjną „ –ę’. Natomiast jeśli weksel wystawia kilka osób lub osoba prawna dodajemy „ – imy”. Podobnie należy dostosować wyraz „poręczam” w przypadku złożenia podpisów przez poręczycieli.

(2) Miejsce na złożenie podpisu przez Wystawcę weksla, który powinien zostać złożony  zgodnie z niżej wymienionymi zasadami:

W przypadku osób fizycznych, Wystawca weksla: składa czytelny podpis (imię i nazwisko) w prawym dolnym polu weksla. Zamieszcza pod podpisem numer PESEL.

Gdym chodzi o osoby prawne, Wystawca weksla: zamieszcza w prawym pustym polu weksla pieczątkę firmową podmiotu. Treść jest zgodna z nazwą wynikającą z właściwego rejestru, np. KRS -u.

Nadto, weksel powinien być podpisany w obecności wierzyciela. Tylko w takiej sytuacji wierzyciel ma pewność, że podpis złożył jego kontrahent a nie inna osoba.

Co sprawia, że zabezpieczenie wierzytelności przez weksel jest skuteczne? Weksel – jakie wyróżniamy rodzaje?

Jest kilka cech zabezpieczenia przez weksel które dają mu przewagę nad innymi zabezpieczeniami w naszym prawie, przede wszystkim:

bezwarunkowy charakter.

Dłużnik przyjmuje na siebie przede wszystkim  bezwarunkową odpowiedzialność za to, że zapłaci sumę wymienioną na wekslu. Jest to odpowiedzialność niezależna od spełnienia jakichkolwiek warunków.

samodzielność

Zobowiązanie wekslowe każdej z podpisanych na wekslu osób wynika z tego, że dana osoba złożyła na wekslu swój podpis; zobowiązanie to jest niezależne od zobowiązania innych osób podpisanych na wekslu.

solidarność

Wierzyciel weksla może dochodzić roszczeń – według swego wyboru – przeciw jednemu, kilku lub wszystkim dłużnikom podpisanym na wekslu bez potrzeby zachowania porządku w jakim się zobowiązali.

abstrakcyjność

Zobowiązanie wekslowe „odrywa się” od  sytuacji gospodarczej w związku z którą został wystawiony i wręczony weksel. Każdy kto złożył swój podpis na wekslu, musi się liczyć z tym, że może być zobowiązany do zapłaty. Nawet wtedy, gdy okaże się, że umowa w oparciu o którą weksel wystawiono jest nieważna!

Dlaczego poręczenie wekslowe może okazać się atrakcyjniejsze od cywilnego? 

Poręczenie wekslowe tzw. aval udziela się w bardzo prosty i szybki sposób, tj. poprzez złożenie podpisu przez poręczyciela na przedniej stronie weksla w okolicy podpisu wystawcy czyli dłużnika.

Może być ono też udzielone na odwrocie weksla ale łącznie ze słowem „ręczę”, „poręczam”, „gwarantuję”, „aval’, „per aval” lub innym równoważnym wskazującym na poręczenie oraz podpisanie go przez poręczyciela

Jeżeli poręczenie udzielane jest tylko co do części sumy wekslowej, musi być to na wekslu wyraźnie wskazane.

Jest kilka istotnych różnic pomiędzy poręczeniem wg. prawa cywilnego a poręczeniem wekslowym, które sprawiają, że awal może okazać się atrakcyjniejszy od poręczenia cywilnego, oto niektóre z nich:

 • jest ważny choćby zobowiązanie wekslowe było nieważne, a poręczenie cywilne może istnieć tylko wtedy, gdy dług powstał na podstawie ważnej  umowy.
 • avalista zawsze odpowiada jak dłużnik solidarny a poręczyciel cywilny odpowiada jak współdłużnik solidarny jedynie w braku odmiennego zastrzeżenia.
 • nie wymaga określenia górnej kwoty, do której ponosi odpowiedzialność avalista, gdy tymczasem poręczenie jest możliwe tylko do wysokości z góry oznaczonej.

Odpowiedzialność członka zarządu za zobowiązanie wekslowe

Każdy członek zarządu odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami umowy spółki, chyba że nie ponosi winy – mówię o tym w szczegółach podczas szkolenia Odpowiedzialność członka zarządu od powołania do odwołania. Nowelizacja KSH. Prawo holdingowe.

Zatem, odpowiedzialność za podpisanie weksla uzależniona jest od tego, czy uda się udowodnić winę. Jeżeli nie można jej wykazać, to odpowiedzialności nie ponosimy (art. 293 k.s.h.).

Tak więc sam fakt podpisania weksla na zabezpieczenie jakiejś transakcji nie oznacza, że członek zarządu odpowiada wobec spółki.

Czy weksel jest bezpieczny?

Oto rady o czym należy pamiętać podpisując weksel w imieniu spółki:

 1. Zarządzając spółką z o. o. sprawdzamy zapisy umowy spółki z o.o. abyśmy wiedzieli do jakiej wysokości możemy zaciągnąć zobowiązanie wekslowe, bez niczyjej zgody. 
 2. Należy złożyć podpis przy pieczątce firmowej spółki. Podpis osoby prawnej na wekslu musi bowiem zawierać obok własnoręcznego podpisu osoby która w imieniu tej osoby wystawiła weksel, pełne dane firmy tej osoby prawnej, albo skróconą jej wersję ujawniona w KRS, albo w końcu nazwę finezyjną i oznaczenie numeru pod którym osoba ta została zarejestrowana w KRS. Co umożliwi ustalenie jej formy organizacyjnoprawnej.
 3. Ważne, aby unikać składania dodatkowo własnego podpisu obok podpisu złożonego wraz z pieczątką spółką, aby nie było ryzyka uznania tego podpisu za poręczenie. Oznaczałoby to, że Członek Zarządu będzie ponosił odpowiedzialność majątkiem osobistym!

Nie zwlekaj, przewiń do góry i za cenę wyjścia do kina czy niecałego baku paliwa ciesz się nietuzinkową wiedzą!

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds