Regulamin serwisu

Drogi Kliencie!
Bardzo nam miło, że zdecydowałaś/eś się zrobić zakupy w naszym Sklepie.
Zapoznaj się z poniższym Regulaminem i zasadami sprzedaży, które obowiązują Ciebie i nas
podczas robienia zakupów.
Pamiętaj także, że w razie pytań i wątpliwości, możesz skontaktować się z nami poprzez dane
wskazane w Regulaminie.
Oto co znajdziesz w tym Regulaminie:

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE
 2. DEFINICJE
 3. WYMAGANIA TECHNICZNE
 4. PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE
 5. PRODUKTY NIEODPŁATNE
 6. PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ
 7. E-KONSULTACJE
 8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ
 9. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW
 10. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI
 11. DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY
 12. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
 13. REKLAMACJE
 14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA
 15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW
 16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA
 17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 18. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES
 19. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
  PRZEZ KONSUMENTA
 20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  Przygotowaliśmy dla Ciebie następujące Załączniki do Regulaminu:
  ZAŁĄCZNIK nr 1 – WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO W PRZYPADKU KONSUMENTA
  ZAŁĄCZNIK nr 2 – WZÓR FORMULARZA W PRZYPADKU PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH
  KONSUMENTA
  ZAŁĄCZNIK nr 3 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU
  KONSUMENTA
  ZAŁĄCZNIK nr 4 – WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY W PRZYPADKU
  PRZEDSIĘBIORCY NA PRAWACH KONSUMENTA

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DANE KONTAKTOWE

 1. Sklep internetowy jest dostępny w domenie prawocodnia.pl na odpowiednich podstronach
  po dokonaniu rejestracji oraz jest prowadzony przez Sprzedawcę.
 2. W przypadku reklamacji złożonego Zamówienia należy kontaktować się ze Sprzedawcą
  używając następujących danych kontaktowych: formularza kontaktowego dostępnego w
  ramach Sklepu.
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresu poczty elektronicznej i
  formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu.
 4. Zasady korzystania oraz składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży Produktów oraz
  dokonywania reklamacji w ramach Sklepu określa niniejszy Regulamin.
 5. Sprzedawca udostępnia nieodpłatnie Klientowi lub Użytkownikowi Regulamin przed
  rozpoczęciem korzystania ze Sklepu internetowego. Klient może utrwalić treść Regulaminu w
  dogodny dla siebie sposób np. poprzez zapis na trwałym nośniku lub wydruk.
 6. Warunkiem skorzystania ze Sklepu oraz zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja
  postanowień niniejszego Regulaminu. Klient poprzez jego akceptację wyraża zgodę na
  wszystkie postanowienia i zobowiązuje się ich przestrzegać.
 7. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają
  podatek VAT).
 8. Informacje o Produktach podane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w
  rozumieniu Kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy w rozumieniu
  art. 71 Kodeksu cywilnego.
 9. W ramach korzystania ze Sklepu zabrania się dostarczania informacji o charakterze
  bezprawnym oraz w szczególności zabrania się: rozsyłania i umieszczania w ramach Sklepu
  spamu, dostarczania i przekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, w
  szczególności w ramach formularzy znajdujących się w Sklepie.
 10. Nakazuje się: korzystanie ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz przepisami
  prawa, korzystanie ze Sklepu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, korzystanie z
  wszelkich treści zamieszczonych na podstronach internetowych Sklepu wyłącznie w celu
  osobistego użytku, zgodnie z udzieloną licencją (jeśli taka została udzielona).
 11. Klient nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem lub używając
  niepoprawnych danych osobowych.
 12. W celu usunięcia konta Klienta należy za pośrednictwem poczty elektronicznej
  poinformować Sklep o woli jego usunięcia.
  §2. DEFINICJE

Pojęcia użyte w Regulaminie oznaczają:
Sprzedawca – M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO,
00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14, wpisana do CEIDG, NIP: 9491577540, REGON:
017500962, reprezentowana przez Monikę Drab – właściciela.
Klient lub Użytkownik– osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca
osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, składająca Zamówienie w
ramach Sklepu i dokonująca zakupów za pośrednictwem Sklepu.
Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której
przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumenta – Przedsiębiorca dokonujący zamówienia
Produktów związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie mających
dla przedsiębiorcy charakteru zawodowego, zgodnie z art. 38 a ustawy o prawach konsumenta
oraz 385 5 , art. 556 4 , art. 556 5 i art. 576 5 ustawy Kodeks cywilny.
Konto – konto Klienta lub Użytkownika założone na platformie internetowej Sklepu lub/i
Platformie szkoleniowej, umożliwiające dostęp do zakupionych szkoleń i produktów.
Platforma szkoleniowa – platforma, na której znajdują się zakupione Produkty.
Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą
prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu
działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu.
Sklep Internetowy lub Sklep – sklep internetowy dostępny pod adresem pl oraz na
odpowiednich jego podstronach za pośrednictwem, którego Klient może dokonywać Zamówień i
zakupów określonych Produktów.

Produkt – produkt zakupiony w Sklepie, dostępny wyłącznie w wersji elektronicznej. Produkty
są sprzedawane odpłatnie, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.
Umowa Sprzedaży– umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za
pośrednictwem Sklepu.
Zamówienie – czynność, oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia
Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą i spełnienia świadczenia na rzecz Klienta, na
warunkach wskazanych w niniejszym Regulaminie.
Formularz zamówienia – formularz Sklepu, za pomocą którego, Klient może złożyć
Zamówienie i zrealizować Umowę Sprzedaży.
Umowa zawarta na odległość– umowa zawarta z Klientem w ramach Sklepu, bez jednoczesnej
fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków
porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
Operator płatności– Tpay, PayPal, Płatność blikiem, Paynow, PayU.
Dowód zapłaty – faktura lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i
usług z dnia 11 marca 2004 roku i innymi stosownymi przepisami prawa.
Płatność – wpłata na konto Sprzedawcy za pośrednictwem dostępnych w Sklepie sposobów
płatności internetowych lub wpłata przy odbiorze Produktu- w zależności od wybranej formy
płatności i zamówionego Produktu.
System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania,
zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez
sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego
(Internet).
Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku, poza dniami ustawowo wolnymi od
pracy.
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta
(Dz.U. z 2014 poz. 827 ze zm.), dalej jako Ustawa.
Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), dalej jako
Kodeks cywilny.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).
Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000 z późn. zm.).
Ustawa Prawo telekomunikacyjne – ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne
( U. 2004 Nr 171 poz. 1800 z późn. zm.).

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać z udostępnionych funkcji sklepu internetowego w sposób zgodny z
  Regulaminem i obowiązującymi przepisami oraz w sposób niezakłócający funkcjonowania
  Sklepu internetowego oraz innych Klientów.
 2. Do skorzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania
  zamówień na Produkty potrzebne są: dostęp do Internetu z umożliwiającego to urządzenia;
  odpowiednio skonfigurowana, aktualna wersja przeglądarki internetowej obsługująca pliki
  typu cookies, np. Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox, Safari, Google Chrome; aktywne i
  odpowiednio skonfigurowane konto poczty e-mail.
 3. Sprzedawca zapewnia środki techniczne służące zapobieganiu pozyskiwania, modyfikacji
  lub zniekształcenia danych osobowych i informacji przez Klientów oraz przez
  nieuprawnione osoby trzecie.
 4. Sprzedawca podejmuje odpowiednie działania w celu zapewnienia prawidłowego
  funkcjonowania Sklepu.

§4. PRODUKTY DOSTĘPNE W SKLEPIE

 1. W Sklepie internetowym dostępne są następujące Produkty: Szkolenia VOD; Pakiety szkoleń
  VOD; Szkolenia online, a także e-booki.
 2. W ofercie Sklepu są również produkty wykonywane na indywidualne zamówienie Klienta
  np. nagrania szkoleń, prezentacje, szkolenia zamknięte dla firm.
 3. Klient chcący dokonać indywidualnego zamówienia, powinien skontaktować się ze
  Sprzedawcą pod adresem e-mail wskazanym w niniejszym Regulaminie.
 4. Po uzgodnieniu parametrów i cech Produktu z Klientem, zostanie on przygotowany na jego
  indywidualne zamówienie.
 5. Proces zamówienia Produktu indywidualnego, zostanie uzgodniony odrębnie z Klientem.
 6. Specyfika każdego Produktu, jego skład oraz cechy charakterystyczne znajdują się w
  opisach Produktu w Sklepie.

§5. PRODUKTY NIEODPŁATNE

 1. Sprzedawca umożliwia skorzystanie z Produktów nieodpłatnych.
 2. Do Produktów nieodpłatnych zalicza się: nagrania odbytych webinarów, prezentacje ze
  szkoleń, darmowe e-booki.
 3. Korzystanie z Produktów nieodpłatnych oferowanych przez Sprzedawcę może wymagać
  posiadania Konta Klienta na Platformie szkoleniowej, na której udostępniane są Produkty.
 4. Produkty nieodpłatne dostępne są czasowo.
 5. Informacje dotyczące terminu dostępności, znajdują się w opisie Produktu lub na
  odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.

§6. PRODUKTY DOSTĘPNE NA PLATFORMIE SZKOLENIOWEJ

 1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Produktów, do których dostęp możliwy jest wyłącznie po
  opłaceniu i zarejestrowaniu się na Platformie szkoleniowej zakładając Konto Klienta.
 2. Rejestracja na Platformie szkoleniowej i utrzymanie Konta Klienta odbywa się nieopłatne w
  ramach ceny zapłaconej za zakupiony Produkt.
 3. Produkty dostępne na Platformie szkoleniowej to: Szkolenia VOD; E-booki; Szkolenia online.
 4. Dostęp do zakupionych Produktów na Platformie szkoleniowej może być czasowy lub
  nieograniczony. Informacja o terminie dostępności Produktu znajduje się w opisie danego
  Produktu lub na odpowiedniej podstronie z opisem Produktu.
 5. Dostęp do zakupionego Produktu na Platformie szkoleniowej następuje niezwłocznie, po
  zaksięgowaniu zapłaty za Produkt.

§7. E-KONSULTACJE

 1. Sprzedawca w swojej ofercie posiada również możliwość przeprowadzenia E-konsultacji.
 2. E-konsultacje, są udzielane na podstawie przesłanych przez Klienta drogą elektroniczną na
  adres e-mail monika@dja-legal.pl.
 3. Celem opracowania kompleksowej E-konsultacji, Sprzedawca przeprowadza wywiad z
  Klientem, również drogą elektroniczną (np. mailowo).
 4. E-konsultacje są realizowane w terminie od 4 godzin do 3 dni roboczych od przesłania
  przez Klienta wiadomości e-mail w zależności od stanu faktycznego sprawy.
 5. E-konsultacja odbywa się poprzez nawiązanie połączenia telefonicznego/przesłania
  wiadomości e-mail do Klienta.

§8. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 1. Klient może dokonać zakupu Produktu poprzez jego wybór z poziomu odpowiedniej
  podstrony Sklepu. Klient może dokonać wyboru wśród różnych wariantów Produktu w
  różnych cenach (o ile taka możliwość jest wyraźnie wskazana w opisie Produktu).
 2. Po dokonaniu wyboru Produktu, celem dokonania zakupu Klient powinien podejmować
  kolejne kroki zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na stronach Sklepu. Klient powinien
  w pierwszej kolejności kliknąć w przycisk „Dodaj do koszyka” pokazany wraz z ceną i
  opisem produktu, w wyniku czego wybrany Produkt zostanie dodany do koszyka
  zakupowego. Następnie, może dokonać dalszych zakupów lub kliknąć w przycisk „Zobacz
  koszyk”, a następnie kliknąć w przycisk „Zamówienie” i sfinalizować zakup na kolejnej
  stronie.
 3. Klient ma możliwość wpisania kodu rabatowego, jeśli taki posiada w polu o nazwie „Kody
  rabatowe”. Następnie, po wpisaniu kodu rabatowego i kliknięciu w przycisk „Aktywuj” cena
  odpowiednio ulegnie modyfikacji. Klient może też wpisać kod rabatowy w kolejnym kroku,
  tj. składania zamówienia.
 4. Klient może następnie przeliczyć koszty koszyka a następnie przejść do płatności poprzez
  kliknięcie przycisku „Zamówienie”.
 5. Celem złożenia Zamówienia konieczne jest podanie przez Klienta w formularzach
  następujących danych: imienia i nazwiska oraz opcjonalnie nazwy firmy, adresu (kraj, ulica,
  numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto), numeru telefonu, adresu e-mail,
  akceptacji Regulaminu poprzez zaznaczenie okienka – akceptacja jest niezbędna do
  dokonania i sfinalizowania Zamówienia, wyrażenie zgody na dostarczenie treści cyfrowej
  przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, wyrażenie zgody na realizację
  zamówienia przez Sklep poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę”, który wskazuje na
  konieczność zapłaty za zamówienie.
 6. Klient może także opcjonalnie złożyć uwagi do zamówienia, np. dodatkowe informacje o
  dostarczeniu przesyłki.
 7. W procesie składania Zamówienia Klient obowiązany jest także dokonać wyboru co do
  formy płatności za zamówione Produkty, z obecnie dostępnych w Sklepie.
 8. W trakcie składania Zamówienia – do momentu kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” –
  Klient ma możliwość modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych oraz danych w
  zakresie wybranych przez siebie Produktów, jak również co do formy płatności.
 9. Klient dokonując kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę” ma świadomość, iż zawarcie umowy
  związane jest z obowiązkiem uiszczenia należnej Sprzedawcy zapłaty.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli Klienta zawarcia ze
  Sprzedawcą Umowy Sprzedaży, zgodnie z treścią niniejszego regulaminu.
 11. Klient dokonuje zapłaty poprzez wybór jednej z formy płatności, dostępnej w Sklepie, a
  następnie dokonuje wpłaty.
 12. Fakt dokonania zakupu potwierdzony jest e-mailem wysłanym na adres mailowy podany
  przez Klienta w formularzu Zamówienia.
 13. Umowę Sprzedaży traktuje się jako zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości
  e-mail, o której mowa w ust. 11 niniejszego paragrafu. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta w
  języku polskim w treści zgodnej z Regulaminem.
 14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do nierealizowania Zamówienia w przypadku:
  nieprawidłowego/niekompletnego wypełnienia formularza Zamówienia (brak wszystkich
  danych potrzebnych do realizacji Zamówienia), nieotrzymania wpłaty w terminie 3 dni od
  złożenia Zamówienia (w przypadku wyboru opcji płatności przelewem.
  §9. PRZEDSPRZEDAŻ PRODUKTÓW
 15. Sprzedawca może również prowadzić przedsprzedaż wybranych Produktów.
 16. Przedsprzedaż umożliwia zamówienie Produktu przed jego premierą w cenie specjalnej.
 17. Przedsprzedażą mogą zostać objęte Produkty nowe i cechujące się małą dostępnością,
  Produkty, które dopiero ukażą się w Sklepie.
 18. Termin dostępności Produktów objętych przedsprzedażą znajduje się każdorazowo w
  opisie Produktu.
 19. Przedsprzedaż nie może być łączona z innymi promocjami.
 20. Zakupione podczas przedsprzedaży Produkty, są realizowane (np. dodawane na Konto
  Klienta) w kolejności dokonanych Zamówień.

§10. CENY PRODUKTÓW I FORMY PŁATNOŚCI

 1. Ceny Produktów zamieszczone na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i zawierają
  wszystkie podatki wymagane przez obowiązujące przepisy prawne (w tym podatek VAT).
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Produktów prezentowanych w Sklepie,
  wprowadzania nowych Produktów, wycofywania Produktów, przeprowadzania promocji i
  dawania rabatów, a także czasowego oferowania Produktów nieodpłatnych. Powyższe
  uprawnienie nie ma wpływu na Zamówienia, które zostały złożone przed datą wejścia w
  życie którejkolwiek ze zmian. Szczegóły i czas trwania zawsze zawarte są w opisie danego
  Produktu.
 3. Czas trwania każdej promocji jest ograniczony. Rabaty i promocje nie sumują się.
 4. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione Produkty: przelewem
  bankowym – płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy. W tym celu proszę skontaktować
  się ze Sprzedawcą na dane kontaktowe podane w Regulaminie; przelewem elektronicznym
  –płatne bezpośrednio na konto Sprzedawcy za pośrednictwem systemu PayU–na przelewie
  w polu „Tytułem” prosimy podać co najmniej numer Zamówienia; przelewem PayPal;
  zapłacić blikiem; przelewem internetowym paynow.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w Sklepie jest Blue Media S.A. oraz
  mBank S.A. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami
  jest Blue Media S.A.
 6. Dostępne formy płatności: Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard
  Electronic, Maestro.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez
  klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do
  karty płatniczej Zamawiającego.
 8. Czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji
  płatności.
 9. W przypadku płatności elektronicznych produkt zostanie wysłany po otrzymaniu i
  zaksięgowaniu przelewu na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 10. Do każdego Zamówienia wystawiana jest faktura (imienna lub na firmę, jeśli zostały podane
  dane firmy) w wersji elektronicznej, która zostaje przesłana do Klienta automatycznie, na co
  Klient niniejszym wyraża zgodę.

§11. DOSTAWY PRODUKTÓW – KOSZTY, FORMY I TERMINY

 1. Wysyłka Produktów nastąpi do 2 dni roboczych od momentu przyjęcia Zamówienia do
  realizacji na adres e-mail, który Klient wskazał w formularzu Zamówienia z wyjątkiem
  Produktów, o których mowa w ust. 2-3.
 2. W przypadku konsultacji, szkoleń, czy innych usług indywidualnych, które zamówił Klient, a
  które są dostępne w Sklepie – realizacja usługi nastąpi w terminie indywidualnie
  uzgodnionym przez strony, w terminie wybranym przez Klienta w kalendarzu online (jeśli
  jest udostępniony) lub w terminie wskazanym w opisie danego Produktu.
 3. W przypadku Produktów np. kursów online wysyłka Produktu do pobrania lub dostęp do
  danego kursu online czy webinaru następuje zazwyczaj niezwłocznie po dokonaniu i
  zaksięgowaniu płatności, chyba że inaczej zaznaczono w opisie danego Produktu
  (szczególnie w przypadku przedsprzedaży danego Produktu). Dostęp może też być
  udzielany cyklicznie, zgodnie z programem kursu i terminami wskazanymi w opisie kursu
  czy innego Produktu. Dostawa zamówionych Produktów odbywa się nieodpłatnie, w
  ramach usługi utrzymania Konta Klienta.
 4. W przypadku wyboru przez Klienta płatności w formie przedpłaty czas wysyłki Produktu
  liczy się od dnia uznania wpłaty na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 5. Jeżeli przy zakupie Klient wybiera płatność w formie przedpłaty to zobowiązuje się do
  niezwłocznej wpłaty środków na rachunek bankowy Sprzedawcy. W razie braku wpłaty na
  rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia w
  Sklepie (z wyłączeniem sobót, niedziel i innych dni ustawowo wolnych od pracy),
  Zamówienie ulega anulowaniu.
 6. Przyjmuje się, że dzień zapłaty, to dzień uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.

§12. USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Klienta usługi drogą
  elektroniczną.
 2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Klienta przez Sprzedawcę jest
  umożliwienie Klientowi zawarcia umowy ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 3. Usługa ta świadczona jest nieodpłatnie, w ramach ceny zapłaconej z tytułu złożenia
  Zamówienia.
 4. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę w postaci wysyłki newslettera, jeśli
  Klient wyraził na nią zgodę. Szczegóły dotyczące wysyłki newslettera, zapisu, rezygnacji z
  jego otrzymywania opisane zostały w polityce prywatności.
 5. Sprzedawca świadczy również na rzecz Klienta usługę polegającą na rejestracji i
  utrzymywaniu Konta oraz zapewnianiu Klientowi dostępu do Konta za pomocą logowania,
  jeżeli Klient zdecydował się takie konto założyć. Usługa ta świadczona jest na rzecz Klienta
  w ramach ceny zapłaconej za dany Produkt.
 6. W celu założenia indywidualnego Konta Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny i
  zaakceptować Regulamin, a następnie złożyć Zamówienie.
 7. Na podany przez Klienta adres e-mail zostaną przesłane informacje związane z założeniem
  konta oraz link aktywacyjny umożliwiający ustalenie hasła. Po kliknięciu w niego i ustaleniu
  indywidualnego hasła, Konto zostaje utworzone, a Klient może z niego korzystać.
 8. Utworzenie indywidualnego Konta jest konieczne do korzystania z Produktów,
  znajdujących się na Platformie szkoleniowej.
 9. W przypadku zakupu Produktów, dostęp do Konta Klienta, następuje automatycznie po
  zaksięgowaniu wpłaty Klienta.
 10. Z chwilą dokonania skutecznej rejestracji Konta umowa o świadczenie nieodpłatnej usługi
  drogą elektroniczną zostaje zawarta na czas nieokreślony.
 11. Klient loguje się do Konta poprzez adres e-mail lub login oraz hasło. W każdej chwili może
  też wygenerować nowe hasło w przypadku zapomnienia lub utracenia poprzedniego.
 12. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne służące
  zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 13. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania.
  Klient jest uprawniony poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub
  przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 14. Zabronione jest udostępnianie danych Konta Klienta osobom trzecim oraz zakładanie kilku
  Kont przez jednego Użytkownika.
 15. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
  świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do
  składania Zamówień w każdym czasie z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia,
  z zachowaniem praw nabytych przez Klienta przed rozwiązaniem umowy.
 16. W wypadku Klientów będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o
  świadczenie usługi elektronicznej i usunąć konto Klienta lub pozbawić go prawa do
  składania Zamówień, ze skutkiem natychmiastowym, z ważnych powodów, w przypadku
  istotnego i rażącego naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, tj. w
  szczególności w przypadku, gdy Klient korzysta ze Sklepu i Konta w sposób niezgodny z
  przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu i niezgodnie z dobrymi obyczajami

oraz przeznaczeniem Konta i Sklepu, w sposób uciążliwy dla innych Klientów oraz dla
Sprzedawcy, kopiuje Produkty i Usługi Sprzedawcy lub udostępnia je podmiotom trzecim
bez zgody Sprzedawcy, podaje Sprzedawcy dane niezgodne z rzeczywistym stanem
prawnym, nieprawidłowe, niedokładne lub naruszające prawa osób trzecich, lub też
narusza lub próbuje naruszyć zabezpieczenia techniczne Sklepu i Konta w celu
niedozwolonego uzyskania dostępów do jego zasobów.

 1. Strony mogą również rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w drodze
  porozumienia stron w każdym czasie.
 2. Klient może rozwiązań umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych w każdym czasie,
  z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia lub w trybie natychmiastowym z
  ważnych powodów.
 3. Wskutek usunięcia Konta przez Sprzedawcę Klient traci dostęp do wszystkich zasobów
  dostępnych uprzednio na jego Koncie.
 4. W celu usunięcia Konta, Klient może samodzielnie skasować istniejące Konto lub
  skontaktować się w tym celu ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.
 5. Sprzedawca informuje, że usunięcie Konta Klienta może utrudnić lub uniemożliwić
  Klientowi korzystanie z Produktów w Sklepie, również tych, które zamówił.

§13. REKLAMACJE

 1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta, będącego konsumentem w rozumieniu art. 22 1
  Kodeksu Cywilnego za niezgodność z Umową Sprzedaży Produktów zakupionych przez
  Klienta (rękojmia), a także stosownie do przepisów Ustawy o prawach konsumenta i art.
  556 i następne Kodeksu Cywilnego.
 2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Produkt wolny od wad.
 3. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta z tytułu rękojmi za wady w zakresie
  określonym w Kodeksie cywilnym, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną.
 4. Reklamacja danego Produktu powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Klienta
  (imię i nazwisko, adres do korespondencji, adres e-mail), przedmiot reklamacji (np. rodzaj i
  datę wystąpienia wady) oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania
  niekompletnej reklamacji, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia.
 5. Reklamacja powinna zostać przesłana na adres e-mail Sprzedawcy podany w niniejszym
  Regulaminie.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do kompletnej reklamacji w terminie do 14 dni od otrzymania
  reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu na adres e-mail składającego
  reklamację.
 7. Sprzedawca będzie przetwarzał dane osobowe Klienta w celu rozpatrzenia reklamacji.
 8. Klient może skorzystać z formularza reklamacji stanowiącego załącznik do niniejszego
  Regulaminu.
 9. W przypadku Klienta będącego Konsumentem koszty reklamacyjne ponosi Sprzedawca, w
  szczególności koszty dostarczenia Produktu do Sprzedawcy, jak i ponownego odesłania go
  do Klienta przez Sprzedawcę.
 10. W przypadku reklamacji w związku z korzystaniem z nieodpłatnych usług świadczonych
  drogą elektroniczną przez Sprzedawcę, Klient może zgłosić ją w formie elektronicznej na
  wskazany w niniejszym regulaminie adres e-mail. W zgłoszeniu powinien wskazać opis
  zaistniałego problemu oraz pozostałe dane pozwalające na identyfikację problemu. Może w
  tym celu skorzystać z formularza załączonego do niniejszego regulaminu. Sprzedawca
  niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje i udziela Klientowi
  odpowiedzi.

§14. ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

 1. Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia
  zawarcia umowy, bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować
  Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego

oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą elektroniczną lub za pośrednictwem
formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie). Aby zachować termin do odstąpienia od
umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania
przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy.

 1. Przykładowa treść oświadczenia (formularza) o odstąpieniu od umowy znajduje się w
  załączniku do niniejszego regulaminu.
 2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania
  oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie
  dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy Produktu.
 3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty,
  jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,
  który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w jeżeli
  przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został
  poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
  przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (szczególnie dotyczy to produktów
  elektronicznych).
 5. Klient akceptując niniejszy Regulamin i składając Zamówienie na Produkt wyraża zgodę na
  uzyskanie dostępu do Produktu przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy
  sprzedaży i jest świadomy, iż w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku wystawienia faktury korygującej, faktura zostanie wystawiona przez Sklep w
  momencie zwrotu pieniędzy na konto Klienta. Faktura zostanie wysłana do Klienta drogą
  elektroniczną na adres e-mail, podany podczas składania Zamówienia, na co Klient wyraża
  zgodę.

§15. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą Klientów Sklepu będących Przedsiębiorcami.
 2. W przypadku sprzedaży Produktu w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art.
  558 § 1 Kodeksu cywilnego strony wyłączają odpowiedzialność Sklepu z tytułu rękojmi za
  wady fizyczne i prawne.
 3. W wypadku Klientów nie będących Konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć
  umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczną polegającej na utrzymaniu konta Klienta
  ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Klientowi
  stosownego oświadczenia, również drogą elektroniczną na podany przez niego do
  rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 4. Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od umowy zawartej z Klientem niebędącym
  Konsumentem bez podania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej
  zawarcia, poprzez przesłanie Klientowi stosownego oświadczenia, również drogą
  elektroniczną na podany przez niego do rejestracji Konta adres e-mail. Nie rodzi to żadnych
  roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 5. W stosunku do Klientów będących Przedsiębiorcami, Sprzedawca ma prawo samodzielnie
  wskazać i ograniczyć dostępne metody płatności oraz wymagać dokonania przedpłaty w
  całości albo części, niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności albo
  zawarcia umowy sprzedaży.
 6. Całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Przedsiębiorcy (Klienta) z tytułu
  niewykonania lub nienależytego wykonania umowy sprzedaży, jest ograniczona do
  wysokości zapłaconej ceny Produktu i złożonego Zamówienia, w przypadku umyślnego
  wyrządzenia szkody. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych
  korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy.
 7. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest
  konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi
  właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

§16. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW NA PRAWACH KONSUMENTA

 1. Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest taki przedsiębiorca, który dokonuje zakupów
  w Sklepie, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą, ale nie
  posiadają dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu
  wykonywanej przez niego działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, zgodnie z art. 38a ustawy o prawach
  konsumenta.
 2. Przedsiębiorcę, o którym mowa w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu, będą dotyczyć
  postanowienia niniejszego regulaminu, które dotyczą Konsumenta tj. m.in.: Usług
  świadczonych drogą elektroniczną; Odstąpienia od umowy przez Konsumenta; Reklamacji i
  rękojmi, w zakresie ograniczonym art. 38 a ustawy o prawach konsumenta oraz art. 385 5 ,
  art. 556 4 , art. 556 5 i art. 576 5 ustawy Kodeks cywilny. W pozostałym zakresie stosuje się
  postanowienia Regulaminu dotyczące Przedsiębiorców.
 3. Przedsiębiorca na prawach konsumenta, akceptując niniejszy regulamin podczas procesu
  zakupowego, a następnie korzystając ze swoich uprawnień wymienionych w niniejszych
  paragrafie, powinien uzupełnić stosowny formularz reklamacji lub odstąpienia od umowy, a
  w szczególności dane potwierdzające okoliczności potwierdzające jego status zgodny z art.
  38a ustawy o prawach konsumenta lub przekazać te informacje w inny sposób.
 4. Przedsiębiorca, o którym mowa w ustępie powyższym oświadcza w formularzu przesłanym
  do Sprzedawcy lub w inny sposób, że zakupiony Produkt/y, a tym samym zawarta umowa
  sprzedaży są bezpośrednio związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą,
  ale nie posiadają one dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z
  przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej na podstawie przepisów o Centralnej
  Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, co czyni na dowód tego, że spełnia
  warunki, aby za takiego przedsiębiorcę można było go uznać. Formularze stanowią
  załączniki do niniejszego Regulaminu.
  §17. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, LICENCJA, PRAWA AUTORSKIE
 5. Produkty oraz usługi świadczone przez Sprzedawcę, dostępne w Sklepie, treści, teksty, logo,
  zdjęcia, nazwy firm, znaki towarowe, szata graficzna stanowią utwory w rozumieniu ustawy
  z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegają ochronie
  prawnej i stanowią własność intelektualną Sprzedawcy i/lub osób trzecich będących ich
  właścicielami/autorami, i które zostały udostępnione jedynie na użytek Sklepu, co Klient
  akceptuje poprzez akceptację Regulaminu.
 6. W przypadku zamiaru wykorzystania Produktu lub wyżej wymienionych elementów w
  sposób sprzeczny ze wskazanym w niniejszym Regulaminie lub ich przeznaczeniem i
  funkcjonalnościami, Klient obowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Sprzedawcy.
 7. Klient wyraża zgodę na umieszczenie jego logotypu w wykazie klientów Sprzedawcy,
  udzielając mu tym samym licencji niewyłącznej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i
  terytorialnie na korzystanie do celów prowadzonej przez Sprzedawcę działalności na
  następujących polach eksploatacji: utrwalanie w zakresie zapisu metodą cyfrową w pamięci
  komputera i w sieci Internet, zwielokrotnianie dowolną techniką, rozpowszechnianie w
  Sklepie, na stronach Sprzedawcy i w mediach społecznościowych, publiczne wyświetlanie
  tak, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w
  Internecie), a także publiczne wyświetlanie.
 8. Sprzedawca udziela Klientowi licencji niewyłącznej i nieprzenaszalnej, bez prawa do
  udzielania sublicencji na korzystanie z przedmiotu umowy/produktu. Klient w ramach
  umowy upoważniony jest do korzystania z Produktu jedynie na własne potrzeby, bez
  ograniczeń terytorialnych, na następujących polach eksploatacji: W zakresie zapisu utworu
  – zapis techniką cyfrową – utrwalenie poprzez cyfrowe przetwarzanie na dedykowanej

platformie (Koncie Klienta) utrzymywanej przez Sprzedawcę; Wydruk na własne potrzeby
korzystania z materiałów w formacie pdf. i doc. oraz docx., jeśli możliwość taka wynika
opisu Produktu.

 1. Licencja, o której mowa w ust. 4 jest ważna przez czas trwania dostępu Klienta do Produktu.
  Okres dostępu do danego Produktu, a tym samym czas trwania licencji wskazywany jest w
  opisie danego Produktu, a jeśli nie napisano inaczej zostaje udzielona na 365 dni od dnia
  Zamówienia. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zawiera
  się w zapłacie dokonywanej przez Klienta.
 2. Zakazane jest w szczególności, zarówno co do całości Produktu, jak i jego części, bez
  pisemnej zgody Sprzedawcy: udostępnianie i prezentowanie Produktu osobom
  trzecim, publikowanie Produktu niezależnie od formy publikacji, kopiowanie, powielanie
  na potrzeby inne niż własny użytek.
 3. Użytkownik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności, aby Produkty (materiały
  edukacyjne dostępne na Platformie szkoleniowej) nie zostały ujawnione osobom
  niepowołanym/trzecim.
 4. Sprzedawca informuje niniejszym Klienta, że jakiekolwiek rozpowszechnianie
  jakichkolwiek innych treści albo Produktów udostępnionych przez Sprzedawcę stanowi
  naruszenie przepisów prawa i może rodzić odpowiedzialność cywilną lub karną.
  Sprzedawca może także domagać się stosownego odszkodowania zadośćuczynienia z tytułu
  poniesienia strat materialnych lub niematerialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 5. Sprzedawca jest uprawniony do okresowej aktualizacji Produktów (szkoleń, VOD,
  materiałów pdf, docx., ćwiczeń, lekcji, modułów).

§18. DANE OSOBOWE I PLIKI COOKIES

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB
  KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, 00-561 Warszawa, ul. Mokotowska 14, wpisana do
  CEIDG, NIP: 9491577540, REGON: 017500962 zwany w Regulaminie również Sprzedawcą.
  Administrator samodzielnie wykonuje zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
  Kontaktować z Administratorem możesz się używając poniższych danych: e-mail:
  sekretariat@dja-legal.pl, Numer telefonu: +48 728 126 728 lub pisemnie na adres
  Administratora.
 2. Dane osobowe Klienta podawane w formularzach znajdujących się w Sklepie będą
  przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Klientem a Administratorem, do
  zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie art. 6
  ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to konieczne dla
  wykonania tej umowy (realizacji zamówienia Produktu i założenia Konta) a następnie
  utrzymywania Konta Klienta i obsługi Klienta związanej z zawartą umową.
 3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane również w następujących celach i na
  następujących podstawach prawnych:
  a. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa
  podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z
  przepisów prawa);
  b. realizacji transakcji płatniczych za pośrednictwem operatora płatności elektronicznych –
  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
  umowy);
  c. rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
  (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

d. ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
e. kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art.
6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);
f. przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
g. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora);
h. archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć
wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony
interes administratora);
i. wykorzystywania cookies na stronie i podstronach Sklepu — na podstawie art. 6 ust. 1
lit. a) RODO (zgoda);
j. w celu marketingu bezpośredniego kierowanego do Klienta – na podstawie art. 6 ust. 1
lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora).

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z
  realizacją umowy oraz realizacją prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Ich
  niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez okres
  zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami
  prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że zdecyduje się korzystać z usług
  Administratora i pozostawi je na innej podstawie i we wskazanym mu celu.
 3. Dane osobowe Klienta będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim, jak na przykład
  serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca
  usługi poczty elektronicznej, dostawca usługi mailingu (newsletter) czy systemu płatności,
  kancelarii prawnej, podwykonawcom i zleceniobiorcom, zaangażowanym w prace sklepu
  internetowego, itp.
 4. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców różnych usług
  np. Facebook i spółki zależne, Google, Microsoft itp. dane Klienta mogą być przekazywane
  do Stanów Zjednoczonych Ameryki (USA) w związku z ich przechowywaniem na
  amerykańskich serwerach (w całości lub częściowo). Google i Facebook stosują
  mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO (np. certyfikaty) lub standardowe
  klauzule umowne. Będą one przekazywane wyłącznie odbiorcom, którzy gwarantują
  najwyższa ochronę i bezpieczeństwo danych., m.in. poprzez: współpracę z podmiotami
  przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana
  stosowna decyzja Komisji Europejskiej, stosowanie standardowych klauzul umownych
  wydanych przez Komisję Europejską (tak jak m to miejsce np. w przypadku
  Google), stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
  nadzorczy, lub tym, na przekazywanie danych osobowych których, Klient wyraził zgodę.
 5. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,
  usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
  przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także
  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych
  Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie jego danych jest niezgodne z aktualnie
  obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje mu też prawo
  do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie
  obowiązujące przepisy prawa.
 6. Klient posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli podał swoje
  dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na
  przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 7. Dane Klienta nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie
  profilowania w rozumieniu RODO, co oznacza, że Administrator nie będzie podejmował
  automatycznych decyzji, które mają wpływ na prawa i wolności Klienta.
 8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazania danych w związku z
  korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
  odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności
  środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby
  nieuprawnione.
 9. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych
  wykorzystywanych w celu realizacji zamówień poprzez Sklep, oraz polityka plików cookies
  zostały opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem:
  https://prawodlazarzadu.pl/polityka-prywatnosci/

§19. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA SPORÓW
I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ PRZEZ KONSUMENTA

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku
  z zawartymi umowami o dostarczenie Produktu na drodze postępowania mediacyjnego.
  Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument ma możliwość m.in. do: zwrócenia się do
  stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem
  o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy, zwrócenia się do wojewódzkiego
  inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
  o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu
  między Klientem a Sprzedawcą bezpłatnego skorzystania z pomocy powiatowego
  (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych
  zadań należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie
  Konsumentów Polskich).
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
  reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
  http://www.uokik.gov.pl oraz w siedzibach i na stronach internetowych powiatowych
  (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań
  statutowych należy ochrona konsumentów lub Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji
  Handlowej.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem
  http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy
  konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu
  dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub
  umowy o świadczenie usług.
 5. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania
  reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych
  wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z
  postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego i właściwością ogólną.

§20. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy oraz świadczone usługi wykonywane są w
  języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn
  to jest np.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w
  jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu, zmiany
  technologii. Nowy regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na platformie internetowej
  Sprzedawcy na podstronie: Regulamin Serwisu.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu
  obowiązującą w dacie zawarcia Umowy.
 4. W przypadku, gdyby jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu okazało się
  niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i naruszające interesy
  konsumentów, Sprzedawca deklaruje zastosowanie wskazanego postanowienia.
 5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest
  konsumentem w rozumieniu art. 22 1 Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom
  właściwym zgodnie z właściwymi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie
  obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o
  prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o
  zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ogólnego
  Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).
 7. Link do polityki prywatności: https://prawocodnia.pl/polityka-prywatnosci/_
 8. Link do niniejszego Regulaminu: https://prawocodnia.pl/regulamin-serwisu/

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds