Regulamin pracy zdalnej wzór

785,00  z VAT

Wzór naszego regulaminu pracy zdalnej składa się z następujących części:

 1. ZARZĄDZENIE WPROWADZAJĄCE
 2. DEFINICJE
 3. GRUPY PRACOWNIKÓW OBJĘTE PRACĄ ZDALNĄ
 4. OBOWIĄZKI PRACODAWCY I PRACOWNIKA WYKONUJĄCEGO PRACĘ ZDALNĄ
 5. NARZĘDZIA I KOSZTY PRACY
 6. KONTROLE PRACY ZDALNEJ
 7. POLECENIE PRACY ZDALNEJ
 8. PRACA ZDALNA NA WNIOSEK
 9. OKAZJONALNA PRACA ZDALNA
 10. PROCEDURA OCHRONY INFORMACJI I DANYCH OSOBOWYCH

 

Załączniki:

 1. Porozumienie dotyczące wykonywania pracy zdalnej
 2. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem pracy zdalnej oraz Polityką Ochrony Danych Osobowych
 3. Oświadczenie pracownika o posiadaniu warunków lokalowych i technicznych do wykonywania pracy zdalnej
 4. Oświadczenie pracownika o znajomości wymogów dotyczących wyposażenia i organizacji stanowiska pracy
 5. Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z oceną ryzyka zawodowego
 6. Polecenie pracy zdalnej
 7. Wniosek pracownika o okazjonalną pracę zdalną
 8. Zasady bezpiecznego prowadzenia wideokonferencji

 

Łącznie: 17 stron

Dokumenty otrzymasz w word i możesz swobodnie edytować.

Nie zwlekaj! Za cenę dwóch baków paliwa skorzystaj z wyników naszej pracy i ciesz się sprawdzonymi dokumentami dla swojej firmy.

Bonus do produktu: 

20% rabat na szkolenie: Zmiany w Kodeksie pracy 2023

Zatem… zapraszamy do zakupu!

 

Regulamin pracy zdalnej wzór 2023

z komentarzami eksperta

Regulamin pracy zdalnej – jak napisać, rozdział po rozdziale, co powinno się w nim znaleźć od 7 kwietnia 2023 r.

Zainwestuj w gotowy, autorski wzór regulaminu pracy zdalnej.

Nie musisz samodzielnie główkować  co w tym dokumencie powinno się znaleźć. Podczas ostatnich miesięcy kiedy projekty nowelizacji zmieniały się, my pracowaliśmy intensywnie nad projektem, który teraz możemy zaoferować.

Proponujemy Ci projekt dokumentu, który ma dla nas szczególną wartość, tworzony był bowiem przez dłuższy okres czasu w zależności od pojawiających się zmian w projektach nowelizacji.

W niektórych miejscach musisz go dostosować do zasad panujących u Ciebie w firmie.

W wybranych miejscach zrobiliśmy komentarze, aby ułatwić Ci wdrożenie w firmie – zapoznaj się z nimi.

Jeśli Ty lub Twoja firma będziecie potrzebowali pomocy w ustaleniu konkretnych zapisów w oparciu o zasady i dokumenty obowiązujące u Ciebie w firmie – pozostajemy do dyspozycji.

Mamy w swojej ofercie również wdrożenie zasad pracy zdalnej w firmach. Wystarczy, że skontaktujesz się ze mną:

monika@dja-legal.pl lub sekretariat@dja-legal.pl 

Regulamin pracy zdalnej wzór – postanowienia ogólne

Regulamin pracy zdalnej to odrębny od regulaminu pracy dokument.

Zasady pracy zdalnej nie powinny być wpisywane do ogólnego regulaminu pracy.

Jak każdy akt prawny i regulamin pracy zdalnej powinien mieć ogólne informacje, u jakiego pracodawcy obowiązuje, od kiedy oraz poprawnie skonstruowane definicje.

Rodzaje pracy zdalnej

Ważnym elementem regulaminu pracy zdalnej jest opis rodzajów pracy zdalnej.

Każdy rodzaj ma odmienne przesłanki, czy sposoby inicjowania.

Uprawnienia pracodawcy i jego obowiązki

Praca zdalna to jest wykonywaniem pracy. Pracownik nie jest w tym czasie na wakacjach. Zatem należy jasno rozpisać co pracownik powinien oraz co pracodawca może.

Uprawnienia pracownika i jego obowiązki

Ta część to „lustrzane odbicie” poprzedniego rozdziału. Znajdują się tu postanowienia dotyczące praw pracownika i jego powinności wobec pracodawcy.

Udostępnianie urządzeń pracy i zasady ponoszenia kosztów przez pracodawcę

Pracodawcy mają bowiem obowiązek finansowania kosztów energii elektrycznej ale również wszelkich innych niezbędnych kosztów (jak Internet) wykonywania pracy zdalnej jeśli ich nie zapewnia. W tym zakresie pracodawcy muszą wypłacać ekwiwalent bądź ryczałt za ich ponoszenie.

Wyliczenie ich należy do pracodawcy. W naszym wzorze podpowiadamy jak to zrobić.

Ochrona danych i zasady zachowania poufności

W zakresie tej część RPZ pracodawcy mają nieco ułatwione zadania, bo w dużej części obowiązki w tym zakresie będą takie same, jak przy pracy w biurze. Niemniej jednak częściowo uwzględnić trzeba specyfikę pracy w domu związaną bądź z niewłaściwie zabezpieczonymi usługami telekomunikacyjnymi bądź też zdarzeniami losowymi, jak kradzież, zniszczenia lub uszkodzenie sprzętu w warunkach domowych.

Regulamin pracy zdalnej wzór: Zasady BHP

W tym zakresie regulamin pracy zdalnej może odsyłać regulaminu BHP obowiązującego w firmie. Choć nasz wzór zawiera regulacje w tym względzie, z których możesz skorzystać.

Regulamin pracy zdalnej: Przepisy końcowe i załączniki

To ważna część bo w zasadzie rozpoczyna regulację konkretnych załączników.  Załączniki są  koniecznie jako wzory wszelkich oświadczeń pracowników, jakie wynikają z regulaminu.

Kto przekaże Ci wiedzę?

Ekspert i wieloletni wykładowca Mec. Monika Drab

Radca prawny, specjalizująca się m.in. prawie pracy i w ochronie prawnej członków zarządu

A jeśli masz teraz chwilę, to zaparz dobrą kawę i poniżej mamy dla Ciebie coś ciekawego do poczytania

Przepisy dotyczące pracy zdalnej weszły w życie 7 kwietnia 2023 r.

Jednak nadal pozostaje wiele kontrowersji. 

Podczas szkolenia VOD Praca zdalna od “a’ do “z” odpowiadamy na kluczowe pytania:

 • Jak ją skutecznie i bezpiecznie wdrożyć w firmie?
 • Kogo objąć pracą zdalną a kogo nie w firmie?
 • Wprowadzić na stałe czy okazjonalnie czy w ogóle nie wprowadzać?
 • Tryb uzgodnienia a polecenia – co lepsze, co konieczne?
 • Kiedy obowiązkowe uwzględnienie wniosku pracownika i czy są jakieś „kruczki” prawne?
 • Kiedy pracodawca nie może odmówić pracy zdalnej?
 • Kogo dotyczy konieczność wydania nowego regulaminu pracy zdalnej?
 • Rola związków zawodowy oraz co zrobić, gdy ich nie ma?
 • Jak zapewnić pracownikowi materiały i narzędzia pracy?
 • Sposoby na pokrycie kosztów instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy,  kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej
 • Jak zrobić nową ocenę ryzyka zawodowego oraz informację zawierającą zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej dla pracownika?
 • Czy pracownik może wykonywać pracę zdalną w miejscowości wypoczynkowej lub z zagranicy?
 • Jaki jest savoir-vivre kontrolerów podczas kontroli pracownika w miejscu świadczenia pracy zdalnej?
 • Jaki, kiedy i dlaczego można cofnąć pracę zdalną?

Kiedy zmiany w kodeksie pracy 2023 dotyczące pracy zdalnej?

Przepisy dotyczące pracy zdalnej wchodzą w życie 7 kwietnia 2023 r.

Praca zdalna w Kodeksie pracy

Praca wykonywana zdalnie na stałe zagości w Kodeksie pracy.

Zgodnie z definicją praca zdalna polega na wykonywaniu pracy całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą. Przy czym uzgodnienie między stronami umowy o pracę może nastąpić przy zawieraniu umowy o pracę albo na wniosek pracownika.

Czy regulamin pracy zdalnej jest obowiązkowy?

Zasady wykonywania pracy zdalnej określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową.

Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia projektu porozumienia przez pracodawcę nie dojdzie do zawarcia porozumienia pracodawca określa zasady wykonywania pracy zdalnej w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.

Zmiany w kodeksie pracy 2023 – Praca zdalna, dla kogo?

Pracodawca będzie musiał uwzględnić wniosek o pracę zdalną złożony przez:

 • pracownika–rodzica dziecka m.in. legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • pracownicę w ciąży,
 • pracownika wychowującego dziecko do 4. roku życia,
 • pracownika sprawującego opiekę nad innym członkiem najbliższej rodziny lub inną osobą pozostającą we wspólnym gospodarstwie domowym, posiadającymi orzeczenie o niepełnosprawności albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ale są pewne możliwości nie uwzględnienia wniosku w powyższych sytuacjach! Pokazujemy je podczas naszego kursu!

Okazjonalna praca zdalna

Kodeks pracy dopuszcza również możliwość wykonywania okazjonalnie pracy zdalnej na wniosek pracownika. Przysługuje mu 24 dni w roku. Czy pracodawca musi uwzględnić każdy taki wniosek? Oto jest pytanie. Poznaj szczegóły pracy zdalnej okazjonalnej podczas naszego szkolenia.

Praca zdalna na polecenie pracodawcy 

Zgodnie z nowym Kodeksem pracy praca zdalna może być również wykonywana na polecenie pracodawcy:

 1. w okresie obowiązywania stanu nadzwyczajnego, stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu lub
 2. w okresie, w którym zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w dotychczasowym miejscu pracy pracownika nie jest czasowo możliwe z powodu działania siły wyższej

– jeżeli pracownik złoży bezpośrednio przed wydaniem polecenia oświadczenie w postaci papierowej lub elektronicznej, że posiada warunki lokalowe i techniczne do wykonywania pracy zdalnej.

Nie zwlekaj! Wrzuć do koszyka i ciesz się wiedzą na całe życie!

Administratorem Twoich danych osobowych jest Monika Drab, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą M.D. LEGAL SOLUTIONS MONIKA DRAB KANCELARIA RADCY PRAWNEGO, NIP: 9491577540. Twoje dane osobowe podawane w formularzu zamówienia będą przetwarzanie w celu realizacji umowy/ zamówienia, które złożyłeś, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO . Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i realizacji usługi oferowanej przeze mnie. W przypadku ich niepodania, nie zostanie wykonana zamawiana przez Ciebie usługa. Nie będę mogła wysłać Ci zamówionego towaru/produktu czy usługi. Podejmuję te działania na Twoje żądanie. Jeżeli wyraziłeś zgodę na newsletter to również w celu wysyłki newslettera, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Twoje dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane oraz w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora tj.: – marketingu własnych produktów lub usług, – dochodzenia ewentualnych roszczeń w związku realizacją usługi – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi dotyczącymi terminów przedawnienia roszczeń, art. 117 i nast. Kodeksu cywilnego, – zbierania danych statystycznych po to, żeby ulepszać usługi skierowane do Klientów, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO . Następnie, Twoje dane zostaną usunięte, chyba że zdecydujesz się korzystać z moich usług i pozostawisz je na innej podstawie i we wskazanym Ci celu. Twoje dane osobowe będą udostępnianie innym odbiorcom danych, takim jak serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawcę usługi poczty elektronicznej, dostawcę usługi mailingu (newslettera), czy systemu płatności, itp. Wszystkie podmioty, którym powierzam przetwarzanie danych osobowych gwarantują stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych wymaganych przez przepisy prawa. Masz prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Przysługuje Ci też prawo do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa. Posiadasz też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Twoje dane osobowe związane z dokonanym zamówieniem nie będą przekazywane do państw trzecich np. USA. Twoje dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania, jednakże jako Administrator nie podejmuję żadnych automatycznych decyzji, które mają wpływ na Twoje prawa. Profilowanie pomaga w lepszym spersonalizowaniu oferty czy informacji ode mnie, które kieruję właśnie do Ciebie.

This will close in 0 seconds